Vážení obchodní partneři,

Vzhledem k tomu, že jsme našimi zákazníky žádáni o zasílání "Prohlášení o shodě", "certifikátů" k výrobkům OOPP, které vyrábíme nebo distribuujeme, dovolujeme si Vám objasnit blíže tuto problematiku.


Vyjádřením ES prohlášení o shodě je označení CE na výrobku.

logo CE připevněné na výrobek je  označením shody, které ukazuje, že výrobek je ve shodě s harmonizovanou legislativou.

Na výrobek je smí připojit pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, může být připojeno pouze na přesně dané kategorie výrobků, na něž se vztahují směrnice technické harmonizace.

Grafická podoba označení CE je přesně daná a to v příloze II nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008ES.


Pro jednotlivé kategorie OOP jsou nařízením vlády předepsány různé postupy posuzování shody.

  • U OOP I kategorie (OOP jednoduché konstrukce) postačí posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem.

  • U OOP II a III kategorie se na posuzování shody musí podílet nezávislá instituce, v České republice označovaná jako autorizovaná osoba /notifikované osoba (autorizované osoba notifikovaná, tj. oznámená orgánům EU oprávněná pracovat v rámci EU), u OOP kategorie III musí být k označení CE doplněno identifikačním číslem této osoby.


ES prohlášení o shodě je povinen předložit pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce (ne distributor), a to pouze orgánům dozoru nad trhem, především České obchodní inspekci.


Ačkoli se jedná vždy o výrobce, kdo připojuje označení CE na výrobek a kdo je zodpovědný za shodu výrobku, ekonomické subjekty na nižším stupni zásobovacího a distribučního řetězce také hrají svou roli v zajištění toho, že se na trhu budou prodávat pouze bezpečné a vyhovující výrobky. Je proto důležité, aby si např. dovozci a distributoři prověřili přítomnost označení CE na výrobcích, které budou uvádět na trh EU, protože označení CE je prvním signálem toho, že výrobek je ve shodě.


Z výše uvedeného vyplývá, že do budoucna budeme Vám, jako našim obchodním partnerům, poskytovat pouze „Ujištění o posouzení shody“. Pokud bude po Vás kontrolní orgán, případně jiná oprávněná osoba požadovat na námi dodávané výrobky doklady o ES prohlášení o shodě, odkažte ji na naši společnost, rádi je na základě oprávněného požadavku poskytneme.

 

Ujištění o ES prohlášení shodě